Stupně povodňové aktivity


V povodňovém plánu jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity v závislosti na vodních stavech ve stanovených, níže uvedených, hlásných profilech.


Stupně povodňové aktivity na uvedených hlásných profilech kategorie „A“.

Tok

Profil

SPA

Stav [cm]

Průtok [m3/s]

Morava

HP A č. 339     

limnigraf Kroměříž
ř. km 193,70

I.

400

279

II.

500

387

III.

600

516

Morava

HP A č. 345

limnigraf Spytihněv
ř. km 169,20

I.

400

291

II.

500

417

III.

600

563


Stupně povodňové aktivity na profilu HP C5 HU - Huštěnovice – Baťův kanál

Tok

Profil

SPA

Stav [cm]

Baťův kanál

HP C5 HU

Huštěnovice
ř. km 4,297

I.

190

II.

220

III.

250


Pro vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity jsou rozhodující stavy hladin na vodočtu. Průtoky, stejně jako měrné křivky koryta se mohou měnit v závislosti na změnách hydrologických vlastností koryta v souvislosti s výškou hladiny a průřezem koryta a následným průtokem vyvolaným povodňovým stavem. Z tohoto důvodu je platnost měrných křivek časově omezena (pro některé toky se používají různé měrné křivky pro letní a pro zimní období).

U ostatních vodních toků na území obce nemá, vzhledem ke krátkému časovému intervalu průběhu povodně, vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity praktický smysl.


I. stupeň povodňové aktivity (I. SPA)

Stav na vodočtu - zelená značka  - zvýšená hladina - bdělost


1. SPA nastává při nebezpečí povodně dosažením limitu na hlásném profilu a/nebo intenzivní srážkovou činností a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou.

Hlavní a typické činnosti: věnuje se zvýšená pozornost vodním tokům v obci a dalším zdrojům povodňového nebezpečí, zahajuje se činnost hlídkové služby a hlásné povodňové služby, předseda PK nebo jeho pověřený zástupce vyrozumí PK správního obvodu ORP Uherské Hradiště, avšak PK obce není ještě přítomna na stanovišti PK Huštěnovice.


II. stupeň povodňové aktivity (II. SPA)

Stav na vodočtu -  žlutá značka - vysoká hladina - pohotovost


Vyhlašuje povodňový orgán obce rozhlasem, sirénou, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto toku.

Varování: Tento stav je vyhlašován, tak že starosta, který je současně předseda povodňové komise obce, zabezpečí varování obyvatelům a vyhlásí 2.SPA sirénou a rozhlasem. Současně začíná pracovat povodňová komise obce. Na vzniklou situaci jsou upozorněni obyvatelé obce i všech jeho obecních částí i obce níže na toku. Hlásná služba předává zprávy o vývoji povodňové situace povodňové komisi obce a spolupracuje se správci dotčených vodních toků. Informace o 2.SPA je předána současně na PK ORP Uherské Hradiště.

Aktivizují se pracovní síly, chrání majetek - odstraněním nebo vynesením výš - a zajišťují pracovní prostředky (mechanizmy, nářadí, čerpadla) na ochranu objektů a rychlou likvidaci škod.


III. stupeň povodňové aktivity (III. SPA)

Stav na vodočtu - červená značka - OHROŽENÍ - voda se vybřežuje mimo koryto toku do (částí) obce.


Nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v zaplavovaném území.

Vyhlašuje povodňový orgán obce sirénou a rozhlasem v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území na katastru obce.

V tomto případě se začnou provádět zabezpečovací práce a dle vývoje situace rovněž záchranné a evakuační práce. Je organizováno provedení provizorního ohrazování ohrožených úseků, odstraňování naplavených překážek z koryta, odčerpávání vody z objektů a zabezpečování majetku. Cílem těchto opatření je zabránit ohrožení na životě obyvatel, zamezit nebo alespoň snížit rozsah škod na nemovitém majetku.