Druh a rozsah ohrožení


Povodně

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Při povodni v Huštěnovicích dochází k zatopení sklepů a garáží, poškození uloženého majetku, vytopení přízemí rodinných domů, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a na materiálech, uložených ve sklepech, přízemích a okolí domů a k zatopení komunikací. Při kulminacích Q100 a vyšších může dojít rovněž k uzavření mostů pro dopravu a pro zásobování a evakuaci nutnosti volit náhradní trasy.Přirozená povodeň

Vzhledem k převládající povaze povodní - přirozených povodní - přicházejících po nížinném toku Moravy, lze povodeň předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ. S ohledem na pravděpodobné postupové rychlosti a doběhové doby - povodeň vleklého typu - lze vývoj povodňové situace předpokládat a činit potřebná opatření na úrovni obce, zejména varováním obyvatel obce - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrazování protipovodňovými prostředky apod.

Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek - se může objevit zejména v letních měsících - a považuje se za výrazné ohrožení obce povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.


Ohrožení obce povodní z toků velkých

Řeka Morava je povodňově dobře zmapovaná a její tok Dolnomoravským Úvalem od Olomouce přes Přerov, kde přibírá levostrannou Bečvu. Rizikem je souběh povodně na Bečvě a na Moravě nebo na Dřevnici a Moravě. Dále průsaky, protržení nebo přetečení hrází.

Pro včasnou informovanost jsou pro obce Huštěnovice důležité tyto hlásné profily kategorie „A“:

  • Morava      – Spytihněv
  • Morava      – Kroměříž

Ohrožení obce povodní z toků menších

U menších toků – Jalubský potok – má povodeň náhlý, rychlý a krátkodobý charakter.


Jalubský potok 

hydrologické pořadí 4-13-01-0774

Tok ve správě Povodí Moravy s.p..

Kritickým místem pro vznik povodně je silniční most I/55-041, zejména v případě jeho zanesení splaveným materiálem. Při větších průtocích (vice jak Q100) může dojít k zaplavení areálů firem FYTO Králík s.r.o. a SUKOV po levé straně toku.


Baťův plavební kanál - Rybárny 

hydrologické pořadí 4-13-01-078

je chráněn proti vzdutí z Moravy v Rybárnách protipovodňovými vraty nad plavební komorou. Při nastoupání Moravy - voda se zpětným vzdutím do Baťova kanálu tlačí do nezastavěné oblasti na Staroměstské louky.

Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích můžou spadnout srážky v řádech desítek mm za krátký čas (krátkou srážkovou epizodu) a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm za krátkou srážku, nebo 50 - 80 mm za srážkovou epizodu.Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Nebezpečný chod ledů nebo nebezpečná ledová zácpa ohrožuje především všechny mosty a lávky v Huštěnovicích v okolí Jalubského a Huštěnovického potokaJedná se o ledové jevy a zátarasy - kdy voda může vybřežovat z koryta i při nízkých průtocích a tím zaplavovat území kolem vodního toku.

Ochrana před povodněmi - ledové jevy – ZIMNÍ ZPRAVODAJSTVÍ PMO, s.p.Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená:

  • protržením přehradní hráze vodní nádrže,
  • poruchou výpustného zařízení vodní nádrže,
  • urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

Příčinou takovéto havárie může být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt.

Vodní nádrže

Vodní nádrže (IV. kategorie) na katastru obce Huštěnovice neohrožují zástavbu v obci.