POVODŇOVÝ PLÁN OBCE HUŠTĚNOVICE

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Huštěnovice IDdPP:10729 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Huštěnovice podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Uherské Hradiště. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Huštěnovice a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na hu.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                               

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Morava
  • Baťův plavební kanál 
  • Jalubský potok
  • Huštěnovický potok

HP C5 HU

Baťův kanál - 4,297 ř.km

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:
Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PM052923/2013-219/Ro ze dne 14. 11. 2013
Potvrzení souladu s povodňovým plánem nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí
zn.: MUUH-OŽP/91296/2013/SchE ze dne 4. 12. 2013
Osoba zodpovědná za GDPR:
Ing. Milan Rozum, tel: 572 572 516, mail: starosta@traplice.cz
Záznamy o provedené aktualizaci
Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 01.2023
organizační část 01.2023
grafická část 07.2020
přílohy 07.2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01.2023
offline verze 07.2020
digitalizovaná verze 01.2023
databáze POVIS 07.2020

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.