Hydrologické údaje


Území obce se nachází v povodí řeky Moravy, samotná obec je vzdálena od Moravy 1000 m. Řeka Morava tak tvoří tzv. "páteř" vodohospodářského systému celého okresu Uh. Hradiště, v tom že sbírá a odvádí veškeré povrchové vody.

Z obce Huštěnovice jsou všechny vody sváděny do prostoru křižovatky U Myslivny, odkud jsou v profilu DN 1200 mm vedeny v délce cca 400 m přes ČOV až do otevřeného koryta nazývaného Huštěnovický potok (ID toku CEVT – 10 203 668). Odtud, asi ve vzdálenosti 50 m, je zaústění melioračního odpadu. Huštěnovický potok jde kolmo ke korytu Baťova plavebního kanálu, a pak v souběhu s ním až za hranici katastru, kde se do něj napojuje Jalubský potok. Ten tvoří jižní hranici katastru obce Huštěnovice.

Na základě popsaných hydrologických poměrů lze jednoznačně konstatovat, že největší povodňové nebezpečí hrozí obci Huštěnovice od řeky Moravy.

Řeka Morava, která by vzhledem ke své kapacitě způsobila v obci poměrně rozsáhlé škody, je navržena na ochranu proti stoleté vodě, která nad obcí, dle směrodatného profilu kategorie A ve Spytihněvi, dosahuje hodnoty Q100 = 817 m3/s. Břehy Baťova kanálu, který je veden podél pravého břehu Moravy a sloužícího splavnosti, působí jako ochranná hráz mezi lidskými sídly a rozlivovou vodou z Moravy. Ukončují tak v podstatě inundační území. Samotný kanál je regulován na jezu ve Spytihněvi, kde je prováděno rovněž měření průtoků řeky Moravy na hlásném profilu A ve správě ČHMÚ.