Ohrožené a ohrožující objekty


Území obce a katastru Huštěnovice jsou ohrožena povodní.

K určení ohrožených objektů se vyšlo ze stanovených záplavových území zpracovaných Povodím Moravy, s. p. Brno,

která jsou přílohou tohoto povodňového plánu (Stanovená ZÚ 2012 – PMO s.p. Brno). Povodeň při opuštění koryta toku Moravy zaplavuje především jihovýchodní část katastru obce.


Objekty na tocích - místa omezující odtokové poměry:

  • Most - p.č. 922/277 - Plavební kanál 1             – říční km 2,829
  • Most - p.č. 1114/1   - Plavební kanál 1             – říční km 2,153
  • Most - p.č. 1054/42  - Jalubský p.                     – říční km 2,951
  • Most - p.č. 1054/64  - Jalubský p.                     – říční km 2,657
  • Lávka pro pěší - p.č. 1054/68 - Jalubský p.      – říční km 2,383
  • Most - p.č. 1026  - Jalubský p.                          – říční km 2,075
  • Silniční most I/55-041 - Jalubský p.                  – říční km 1,972

Jsou ohroženy při déletrvajících a vydatných srážkách, omezením v místech pylonů mostů a ukotvení lávek, mají za následek zmenšení kapacity koryta.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OHROŽENÉ a OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY v dPP Huštěnovice v POVIS

Přehled ohrožených a ohrožujících objektů v dPP Huštěnovice - popis a poloha


Objekty v inundačním území

Obec Huštěnovice je charakterizována převážně obytnou zástavbou rodinných domků a vilek, kterou lze rozdělit podle doby výstavby na starší z období 40. až 60. let, další z období 80. až 90. let. Starší zástavba je soustředěna převážně podél státní silnice I/55, silnice III/42822 a z části kolem návsi. Novější rodinné domky jsou postaveny v západní části obce.

Z průmyslových objektů má v obci rozhodující postavení firma SUKOV  zabývající se strojírenskou výrobou. Zemědělskou výrobu v katastru obce Huštěnovice zabezpečuje FYTO Králík s.r.o. Objekty obou podniků se nachází v jihozápadní části obce.

Co se týká samotného ohrožení, způsobeného povodněmi ve vztahu k již zmíněným objektům, je nutno je rozdělit na dvě části, a to ohrožení způsobené vybřežením Moravy a záplavami způsobené Jalubským potokem.

V případě záplav způsobených řekou Moravou lze jednoznačně konstatovat poměrně velké škody na majetku osob, případně celé společnosti a samotného životního prostředí, než v případě vybřežení Kudlovického potoka.

K ohrožení objektů způsobené vybřežením koryta Jalubského potoka, by nemělo dojít, a to vzhledem k jeho navržené kapacitě, která je provedena na Q100 s dostatečnou rezervou.

Z technických opatření by bylo vhodné provést:

  • pročištění Jalubského potoka
  • pročištění melioračního kanálu "Huštěnovský potok"