Činnost PK obce při jednotlivých SPA


PK zahajuje činnost v případě vyhlášení II. SPA v profilu kategorie A na řece Moravě - jez Spytihněv  - HP A č. 345.


Vyhlašování II. a III. SPA a dalších informací o vývoji povodňové situace zajišťuje PK prostřednictvím sirény, obecního rozhlasu nebo mobilních megafonů.


V době povodně je stanoviště PK v budově OÚ – Huštěnovice 92. Případně na místě, které s ohledem na konkrétní povodňovou situaci určí předseda PK.


V případě rizika výskytu povodně z přívalových srážek je nutné neprodleně informovat obyvatele ohroženého území, např. prostřednictvím rozhlasu.


Při dosažení I. SPA

Každý pracovník OÚ, který přijme zprávu o povodňovém stavu, předá informaci nejbližšímu členu povodňové komise, který je pracovníkem OÚ. Ten uvědomí o povodňovém stavu starostu, nebo pověřeného zástupce a ostatní členy povodňové komise.

 • u obcí Jalubí a Spytihněv se ověří vývoj povodňového stavu
 • předseda PK požádá o sledování stavu na Jalubském potoku OÚ Jalubí
 • na základě informací se vyhodnotí možný vývoj v Huštěnovicích
 • při dosažení výšky hladiny 190 cm na HP C5 HU nastává I. SPA
 • podání informace a ověření skutečné situace u HZS Zlkr


Při vyhlášení II. SPA

Předseda, místopředseda nebo pověřený člen PK:

 • zajistí prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu a na správce toků
 • zjistí předpokládaný vývoj povodňové situace - ČHMÚ, VH dispečink
 • zajistí bezpečnost osob ve spolupráci s HZS varováním o nebezpečí
 • zajistí písek, pytle a lopaty pro pískování
 • zahájí technická opatření k zábraně rozlivům, protržení hrází a škodám na majetku, zejména zvýšením hrází pytli s pískem
 • vyzve občany k přemístění motorových vozidel z aktivní zóny záplavového území
 • provede zápis do povodňové knihy

Při stoupající tendenci hladin na tocích je nutné:

 • upozornit SVK a.s. Uh. Hradiště, provoz kanalizací - na aktivaci funkčnosti zařízení proti zpětnému vzdutí a zajištění ev. přečerpávání odpadních vod
 • aktivizovat hlídkovou službu (SDH) a provést kontrolu problematických míst, případně tato místa zabezpečí (policejní pásky a tyče pro osazení podél toku na frekventovaných místech)

1.     silniční most I/55-041 (naplaveniny)

2.     ochranné hráze - Baťův kanál


Při vyhlášení III. SPA

Předseda, místopředseda nebo pověřený člen PK zajistí:

 • informace o předpokládaném vývoji povodňové situace - ČHMÚ, VH dispečink
 • provedení zápisu do povodňové knihy
 • podání informace o vyhlášení III. SPA občanům v ohroženém území a výzva k ochraně vlastního majetku občanů
 • podání informace o vyhlášení III. SPA firmám v ohroženém území
 • vyrozumění správců všech sítí o rozsahu zatopeného území a vyzvání k zabezpečení jejich sítí v souladu s jejich provozními řády
 • SDH zabezpečuje, aby se na konstrukcích mostů nebo lávek nezachytávaly splavené kmeny a jiné předměty
 • aktivizaci evakuačního místa (ve spolupráci s HZS Zlkr)
  • ředitel evakuačního místa zahájí přípravu na vystrojení evakuačního místa, povede evidenci evakuovaných obyvatel (požadavky na stravování, lehátka, lůžkoviny, přikrývky, oděvy ze skladu)
 • aktivizaci smluvní lékařské služby
 • aktivizaci smluvní mechanizace
 • aktivizaci smluvního autodopravce pro evakuaci
 • aktivizaci smluvní odborné technické pomoci
 • občané v ohrožené oblasti se vyzvou k evakuaci do evakuačního střediska (ve spolupráci s HZS Zlkr)

V případě výpadku zásobování pitnou vodou

z veřejného vodovodu je nutno zajistit cisterny s pitnou vodou. Rozmístění cisteren bude operativně upraveno v závislosti na rozsahu výpadku vodovodní sítě. Hlavní stanoviště pro cisterny je:

 • Parkoviště v blízkosti OÚ Huštěnovice

Žádost o cisterny od SVK a.s. Uh. Hradiště.


V případě vybřežení vody do obce

Předseda, místopředseda nebo pověřený člen PK zajistí:

 • požadavek PČR a SÚS o označení uzávěry státní silnice I/55
 • požadavek o uzavření místních komunikací (zajistí PČR, HZS)
 • provedení evidence obyvatel v zatopené oblasti – dle matriky
 • provedení evidence evakuovaných osob - následně zjišťuje osoby, které zůstaly v zatopené oblasti
 • provedení evidence pohřešovaných osob (na základě žádostí příbuzných a známých) a evidence starých a imobilních osob, ověří se, zda jsou evakuování, případně jsou vyhledáváni v  bydlišti a dále je zjišťován jejich pobyt od sousedů a známých
 • povolání smluvního statika k posouzení ohrožených staveb - občané z ohrožených staveb jsou evakuování (PČR, HZS)
 • zajištění dezinfekčních prostředků pro potřebu zaplavených nemovitostí

Po celou dobu platnosti III. SPA je zabezpečována foto a video dokumentace.


Firmy a podniky v ohroženém území provádí ochranná opatření, zabezpečení osob, majetku a materiálu, evakuaci osob a techniky dle svých povodňových plánů.


Policie ČR zabezpečí v evakuované oblasti ochranu majetku.